Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 7 september 2023

Artikel 1. Definities

 1. ND-ICT: ND-ICT gevestigd te Opende, De Dobbe 2 9865 BX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70837996.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met ND-ICT een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
 3. Natuurlijk persoon: persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroeps- of verenigingsactiviteit.
 4. Rechtspersoon: hieronder vallen:
  1. Publiekrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld de staat, de provincies en de gemeenten.
  2. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen.
  3. Privaatrechtelijke rechtspersonen: een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een stichting.
  4. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap.
  5. Overeenkomst: afspraak tussen ND-ICT en de Opdrachtgever die tot stand komt door een aanbod van ND-ICT en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, bijvoorbeeld door een akkoord op een offerte of door het plaatsen van een bestelling op een van de websites van ND-ICT.
  6. Abonnement: alle diensten van ND-ICT met een bepaalde looptijd, zoals domeinnamen, shared hosting, reseller hosting, VPS hosting, abonnementen voor beveiliging of onderhoud van websites.
  7. Samenhangende dienst: dienst die enkel afgenomen kan worden in combinatie met een of meerdere andere diensten, bijvoorbeeld een onderhoudsabonnement (dienst 1) dat alleen kan worden afgenomen bij ND-ICT indien de hosting (dienst 2) ook wordt afgenomen bij ND-ICT.
  8. Websites van ND-ICT: hieronder vallen alle websites die publiekelijk worden aangeboden door ND-ICT en waarop diensten van ND-ICT kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld nd-ict.nl en crm.nd-ict.nl.
  9. Domeinnaamleverancier: leverancier voor ND-ICT die domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
  10. Reseller: doorverkoper. In de hostingsector is een reseller een persoon of bedrijf die diensten van een hostingprovider zoals ND-ICT onder een eigen naam doorverkoopt aan andere particulieren of bedrijven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij ND-ICT diensten en producten levert ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ND-ICT, voor de uitvoering waarvan door ND-ICT derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ND-ICT zijn overeengekomen.
 5. Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ND-ICT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.
 7. Ingeval op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van ND-ICT zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door ND-ICT, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals softwarelicenties of abonnementen hiervoor, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ND-ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
 4. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door ND-ICT zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerte-aanvrager. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 5. ND-ICT heeft het recht een order of opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.
 6. Door het geven van een opdracht aan of het plaatsen van een bestelling bij ND-ICT verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat ND-ICT een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door ND-ICT gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding.
 2. ND-ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. ND-ICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ND-ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ND-ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ND-ICT zijn verstrekt, heeft ND-ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. ND-ICT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ND-ICT de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. ND-ICT zal de opdrachtgever van de extra kosten op de hoogte stellen, zodra deze voorzienbaar zijn.

Artikel 5. Abonnementen

 1. Alle abonnementen kunnen op elk willekeurig moment ingaan. De looptijd van een abonnement is één, drie, zes of twaalf maanden en komt overeen met de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
 2. Alle abonnementen zijn prepaid. Na afloop van de looptijd eindigt het abonnement automatisch.
 3. Opdrachtgever wordt zes weken voor afloop van de looptijd in de gelegenheid gesteld een nieuw abonnement af te sluiten. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever een pro forma factuur.
 4. Door de betaling van de pro forma factuur heeft Opdrachtgever een nieuw abonnement afgesloten met een bepaalde looptijd.
 5. Indien Opdrachtgever de pro forma factuur niet betaalt, zal er geen nieuw abonnement worden afgesloten en eindigt het huidige abonnement op de vervaldatum van het abonnement. Er kunnen dan geen rechten meer aan het abonnement worden ontleend.
 6. Eenmaal betaalde abonnementsgelden kunnen niet worden gerestitueerd.
 7. ND-ICT hanteert geen stilzwijgende verlenging en ook worden abonnementen niet omgezet naar onbepaalde tijd. Elk abonnement heeft een looptijd en eindigt automatisch aan het einde van die looptijd. Ook als Opdrachtgever kiest voor betaling van de pro forma factuur geldt dit niet als een voortzetting van het abonnement, maar als een nieuw afgesloten abonnement.
 8. Besluit opdrachtgever bij een samenhangende dienst een bepaald deel van de dienst te beëindigen, dan eindigt het daarmee samenhangende deel of delen op dezelfde datum als de vervaldatum van de te beëindigen dienst, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van betaalde abonnementsgelden.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

 1. ND-ICT is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst ND-ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ND-ICT op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien ND-ICT tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.
 4. Na afloop van de looptijd eindigt een abonnement automatisch. Opdrachtgever is niet verplicht op te zeggen. Door de pro forma factuur niet te betalen, geeft opdrachtgever aan de dienst niet meer te willen afnemen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet een rechtspersoon of vertegenwoordiger van een rechtsvorm zonder aansprakelijkheid, heeft deze het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming. Domeinnamen zijn van de veertien dagen bedenktermijn uitgesloten.
 6. Rechtspersonen of vertegenwoordigers van rechtsvormen zonder aansprakelijkheid zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. ND-ICT kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. ND-ICT heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan ND-ICT heeft betaald.
 4. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door ND-ICT is aangegeven. ND-ICT is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 5. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van de factuur of meent dat de factuur ten onrechte is verzonden, dient deze binnen zeven dagen schriftelijk of per e-mail gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Indien niet binnen zeven dagen bezwaar is ontvangen door ND-ICT wordt geacht dat Opdrachtgever de factuur akkoord heeft bevonden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Domeinnamen

 1. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. ND-ICT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Na aanvraag van een domeinnaam ontvangt Opdrachtgever een pro forma factuur voor de kosten van de registratie. Na ontvangst van de betaling gaat ND-ICT over tot registratie van de domeinnaam.
 3. ND-ICT is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ND-ICT.

Artikel 9. Hosting

 1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) ND-ICT die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden.
 2. Bij publicatie van materiaal dat in strijd is met het Nederlands recht, ontvangt Opdrachtgever een waarschuwing en het verzoek het materiaal te verwijderen binnen een door ND-ICT bepaalde termijn. Indien het betreffende materiaal niet wordt verwijderd is ND-ICT gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen zonder dat opdrachtgever recht heeft op restitutie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ND-ICT voor alle schade als gevolg van bovenstaande.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de server.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de geïnstalleerde software op de aan hem ter beschikking gestelde hostingruimte tenzij Opdrachtgever bij ND-ICT een abonnement heeft afgenomen waarin de verantwoordelijkheid voor zowel het updaten als de beveiliging van de software bij ND-ICT ligt.
 6. Indien op de hostingruimte van Opdrachtgever software aanwezig is die schade kan toebrengen aan anderen of aan de server, is ND-ICT gerechtigd de hostingruimte te deactiveren totdat Opdrachtgever de software heeft verwijderd en maatregelen heeft genomen ter voorkoming van het opnieuw plaatsen van de software. Bij deactivatie van de hostingruimte, zal ND-ICT Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van de onderbreking van de diensten.

Artikel 10. Resellers

 1. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten.
 2. Niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens ND-ICT.
 3. ND-ICT zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij ND-ICT een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van ND-ICT dan wel die van haar leveranciers.
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Leverancier het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 11. Webdesign, website-ontwikkeling en onderhoud van websites

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 2. Bij aflevering worden alle bestanden die nodig zijn voor de goede werking op de webhostingserver geplaatst. Bronbestanden worden niet meegeleverd. ND-ICT blijft eigenaar van de bronbestanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld Photoshop (psd) en Illustrator- (ai, eps) bestanden. Tegen meerprijs kan Opdrachtgever eigenaar worden van de voor de opdracht gebruikte grafische bronbestanden.
 3. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, verwerft Opdrachtgever daarmee een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd van de software. Opdrachtgever verwerft in geen geval het eigendomsrecht van de software indien deze door ND-ICT is geïnstalleerd, zelfs niet in het geval de software door een derde partij is ontwikkeld en deze derde partij de software heeft verstrekt of verkocht met eigendomsrecht. Het eigendomsrecht komt in dit geval toe aan ND-ICT.
 4. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, bestaat geen recht op updates op deze software of op herinstallatie tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Na evaluatie en acceptatie van de website of de websitesoftware zal het resultaat beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever na oplevering van een website geen onderhoudsabonnement afneemt voor diens website, worden de (grafische) bronbestanden en de bestanden van de website nog twee maanden bewaard door ND-ICT, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Neemt Opdrachtgever aansluitend of binnen twee maanden na oplevering van diens website een onderhoudsabonnement hiervoor af, dan blijven de bronbestanden en de bestanden van de website bewaard zolang het onderhoudsabonnement geldig is.
 7. Na het verstrijken van de bewaartermijn is ND-ICT niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege onmogelijkheden, onuitvoerbaarheid of extra kosten van een nieuwe opdracht vanwege het ontbreken van bronbestanden.
 8. Het website CMS kan zijn voorzien van extra functionaliteiten of een lay-out met behulp van extensies, plugins, templates, thema’s en andere extra code. ND-ICT bezit hiervoor de nodige licenties. Op het moment dat Opdrachtgever beslist zijn CMS zelf te onderhouden of een andere webontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen.
 9. Het aanpassen van de inhoud van de website kan Opdrachtgever indien gewenst zelf doen. ND-ICT is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die Opdrachtgever doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.
 10. Inhoudelijke en/of functionele wijzigingen aan de website/webshop door de opdrachtgever vallen niet onder een afgesloten onderhoudspakket. Inhoudelijke en/of functionele wijzigingen aan de website zijn mogelijk op basis van uurtarief of strippenkaart.
 11. Inhoudelijke en/of functionele wijzigingen aan de website/webshop voortvloeiend uit wetswijzigingen vallen niet onder een afgesloten onderhoudspakket.
 12. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in het geleverde zullen door Opdrachtgever binnen dertig dagen na oplevering per e-mail of schriftelijk aan ND-ICT worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een gebrek of fout in geleverde producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van ND-ICT kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 13. Wordt binnen dertig dagen geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. ND-ICT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De Intellectuele eigendomsrechten op alle diensten en/of producten die ND-ICT in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij ND-ICT of bij de derde van wie ND-ICT het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten en/of producten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met betrekking tot producten en andere daarvoor in aanmerking komende diensten en producten verleent ND-ICT hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtgever van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de overeenkomst expliciet anders is bepaald.
 3. Behoudens voor zover dwingend rechtelijk toegestaan bij wet, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 13. Garanties

 1. De garantieverplichtingen van ND-ICT zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. ND-ICT zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ND-ICT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst ND-ICT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
 3. In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met ND-ICT en de Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Er kan niet worden gegarandeerd dat software of diensten zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
 5. Door ND-ICT worden geen garanties gegeven op zaken die via ND-ICT geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door ND-ICT verstrekte adviezen en verleende diensten.
 6. In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ND-ICT, eigenhandig wijzigingen in de door ND-ICT geleverde software aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is ND-ICT dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van één jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 7. ND-ICT behoudt zich het recht voor diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webservers of het netwerk van ND-ICT. ND-ICT zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. ND-ICT zal wegens zodanige buitengebruikstelling van een dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. ND-ICT is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 13 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
 2. De totale aansprakelijkheid van ND-ICT voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van ND-ICT is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief btw en kosten) dat ND-ICT voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw en kosten) over de laatste zes maanden.
 3. ND-ICT is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Voor zover ND-ICT bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ND-ICT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 5. ND-ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of plaatsingsfouten bij het plaatsen van aangeleverde content op de website van Opdrachtgever, tenzij deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van ND-ICT.

Artikel 15. Privacy

 1. ND-ICT verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en ND-ICT als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door ND-ICT ten behoeve van Opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerking Persoonsgegevens van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Bijlage Verwerking Persoonsgegevens bevat vertrouwelijke informatie en is daarom niet publiekelijk toegankelijk maar beschikbaar via het persoonlijke account van Opdrachtgever op Mijn ND-ICT.
 3. ND-ICT verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Artikel 16. Wijzigingen en aanvullingen

 1. ND-ICT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en haar eventuele bijlagen te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

Artikel 17. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen beide partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van ND-ICT ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 3. ND-ICT mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
 4. ND-ICT is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ND-ICT.

Contact

ND-ICT 
Tiengastraat 2
9865CH, Opende (Gr.)
info@nd-ict.nl
0594 237 001

Over

ND-ICT is een jong allround ICT en webdesign specialist die zich focust op zowel de particulier als de klein- en middelgrote bedrijven. Wij bieden betaalbare ICT & Web services die uw werkprocessen vereenvoudigen.